Thanh tra, Tin trong ngành

25, 06, 2018

Thông báo Kết luận thanh tra

Ngày 08/6/2018 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 39/KL-TTr về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ban QLDA trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các chương trình, dự án do UBND huyện Phù Yên và các đơn vị trực thuộc UBND huyện làm chủ đầu tư. Toàn văn thông báo

Thông báo kết luận thanh tra

Ngày 20/6/2018 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 44/KL-TTr về việc thanh tra Công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng các tuyến đường địa phương do Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được giao quản lý từ năm 2014 – 2017. Toàn văn thông báo

Thông báo Kết luận thanh tra

Ngày 04/6/2018 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 35/KL-TTr về việc thanh tra công vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Sơn La; Kl số 36/KL-TTr Về việc quản lý, sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu khác của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy