Về việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ việc đánh giá công tác PCTN 2017

Ngày 13/4/2018 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 1200/UBND-NC Về việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ việc đánh giá công tác PCTN 2017. Chi tiết văn bản 1200/UBND-NC

Hướng dẫn thực hiện đánh giá CT PCTN năm 2017

Ngày 11/4/2018 Thanh tra tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 150/HD-TTr v/v hướng dẫn thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2017 theo Bộ chỉ số của TTCP. Các địa phương, đơn vị khai thác tài liệu tại đây: – Quyết định số 750/QĐ-UBND tỉnh. – Tài liệu kèm theo kế hoạch số 66/KH-UBND (.doc) – Công văn số 150 của Thanh tra tỉnh  

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 22/01/2018-26/01/2018   Chi tiết tại đây

Kế hoạch triển khai thực hiện Dân vận giai đoạn 2018-2020

KH_30_Ke hoach cong tac dan van Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về triển khai, thực hiện Đề án ” Tăng cường và đối mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với công tác cải cách hành

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 15/01/2018-19/01/2018   Chi tiết tại đây

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO THANH TRA TỈNH

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 08/01/2018-12/01/2018     Chi tiết tại đây

Lịch công tác

Chi tiết tại đây Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 06/11/2017-10/11/2017

Lịch công tác tuần (Từ ngày 23/10 – 27/10/2017)

Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh từ ngày 09/10/2017-13/10/2017   Chi tiết tại đây

Về việc xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018

Ngày 30/8/2017, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 2139/TTCP-KHTCTH về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018. Tiếp tục đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra theo chuyên đề, thanh tra trách nhiệm, thanh tra công vụ. Nội dung thanh tra hành chính phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực