Thanh tra

15, 10, 2017

Thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn từ năm 2013 – 2016

 Ngày 11/9/2017 UBND tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 2906/KL-UBND về thanh tra toàn diện đối với Việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn từ năm 2013 – 2016.   Toàn văn thông báo

Thông báo Kết luận thanh tra

Thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La. Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH/13 ngày

Thanh tra tỉnh tập trung chỉ đạo công tác xử lý sau thanh tra

Thời gian qua, công tác xử lý sau thanh tra đã được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, Kết quả thu hồi sai phạm về kinh tế phát hiện qua thanh tra ở một số địa phương, đơn vị chưa triệt để; việc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm

Thông báo kết luận thanh tra Công tác quản lý đầu tư xây dựng các chương trình, dự án do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên và các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư

Ngày 05/9/2017 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 10/KL-TTr về việc thanh tra Công tác quản lý ĐTXD một số dự án, công trình do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp làm chủ đầu tư.   Toàn văn thông báo

Kế hoạch Biên soạn và phát hành Cẩm nang quy trình nghiệp vụ Thanh tra

Ngày 30/08/2017 Thanh tra Chính phủ Ban hành Kế hoạch Biên soạn và phát hành Cẩm nang quy trình nghiệp vụ Thanh tra. Chi tiết kế hoạch

Thông báo kết luận Kết quả thanh tra trách nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh trong việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN; quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Chi cục QLTT tỉnh Sơn La từ năm 2014 đến 2016

Ngày 24/8/2017 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 09/KL-TTr về việc thanh tra trách nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh trong việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN; quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Chi cục QLTT tỉnh Sơn La từ năm 2014 đến 2016. Toàn văn thông báo

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018

Ngày 30/08/2017 Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 2139/TTCP-KHTCTH về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018. Chi tiết công văn

Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Đoàn Vĩnh Thanh, bản Sẳng, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La (lần 2)

Ngày 29/5/2017 Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 1390/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đoàn Vĩnh Thanh (Đơn khiếu nại ghi ngày 28/4/2017); trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Thanh tra tỉnh đã thành lập Đoàn xác minh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 về

Kế hoạch tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp công dân

Ngày 15/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 140/KH-UBND, tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp công dân. Chi tiết kế hoạch và đề cương cùng biểu mẫu thống kê có tại bản đính kèm: Kế hoạch 140/KH-UBND Đề cương Kế hoạch Biểu mẫu thống kê trình độ Biểu mẫu tổng hợp kết quả tiếp công dân

Kết luận nội dung tố cáo đối với Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng nông nghiệp nông thôn tỉnh Sơn La

Ngày 31/3/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có Quyết định số 717/QĐ-UBND về việc thụ lý tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh tố cáo; trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Thanh tra tỉnh đã tiến hành kiểm tra xác minh, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kết luận số 2455/KL-UBND ngày 08/8/2017 về Kết luận nội dung tố cáo