Về việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ việc đánh giá công tác PCTN 2017

Ngày 13/4/2018 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 1200/UBND-NC Về việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ việc đánh giá công tác PCTN 2017. Chi tiết văn bản 1200/UBND-NC

Hướng dẫn thực hiện đánh giá CT PCTN năm 2017

Ngày 11/4/2018 Thanh tra tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 150/HD-TTr v/v hướng dẫn thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2017 theo Bộ chỉ số của TTCP. Các địa phương, đơn vị khai thác tài liệu tại đây: – Quyết định số 750/QĐ-UBND tỉnh. – Tài liệu kèm theo kế hoạch số 66/KH-UBND (.doc) – Công văn số 150 của Thanh tra tỉnh  

Kế hoạch Biên soạn và phát hành Cẩm nang quy trình nghiệp vụ Thanh tra

Ngày 30/08/2017 Thanh tra Chính phủ Ban hành Kế hoạch Biên soạn và phát hành Cẩm nang quy trình nghiệp vụ Thanh tra. Chi tiết kế hoạch

Thông báo kết luận Kết quả thanh tra trách nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh trong việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN; quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Chi cục QLTT tỉnh Sơn La từ năm 2014 đến 2016

Ngày 24/8/2017 Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 09/KL-TTr về việc thanh tra trách nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh trong việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN; quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Chi cục QLTT tỉnh Sơn La từ năm 2014 đến 2016. Toàn văn thông báo

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018

Ngày 30/08/2017 Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 2139/TTCP-KHTCTH về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018. Chi tiết công văn

Cho ý kiến Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi

Ngày 01/06/2016, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã nghe và cho ý kiến về việc chỉnh sửa một số nội dung của Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi theo tinh thần Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3, Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với

Về việc xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Ngày 12/12/2016 Thanh tra tỉnh ban hành Công văn hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của các huyện, thành phố, sở, ngành. Các đơn vị tải tài liệu tại đây: Công văn 364