Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh

Ngày 21/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2791/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Sơn La Tải: Quyết định; Bộ thủ tục