Lĩnh vực chuyên môn - Thanh tra

Thứ Hai, 25 Tháng Chín 2017

Thông báo Kết luận thanh tra

Thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH/13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình cá nhân khác sử dụng; Kế hoạch số 3001/KH-TTCP ngày 14/11/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra việc quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 về thanh tra việc quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La và Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh đối tượng thanh tra. Đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra tỉnh chủ trì đã tiến hành thanh tra và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 2723/KL-UBND ngày 28/8/2017.
Chi tiết: Thông báo Kết luận Thanh tra

Đã có 328 lượt xem

Các tin khác