Tổ chức bộ máy

Th4 17, 2017

1. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Gồm Chánh Thanh tra và không quá 03 Phó Chánh Thanh tra.
– Chánh Thanh tra tỉnh là người đứng đầu cơ quan Thanh tra tỉnh, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra tỉnh.
– Phó Chánh Thanh tra tỉnh là người giúp Chánh Thanh tra tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra tỉnh và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Chánh Thanh tra tỉnh vắng mặt, một Phó Chánh Thanh tra tỉnh được Chánh Thanh tra tỉnh ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Thanh tra tỉnh.
2. Các phòng nghiệp vụ gồm:
a) Văn phòng;
b) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 (Phòng nghiệp vụ 1);
c) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 (Phòng nghiệp vụ 2)
d) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3 (Phòng nghiệp vụ 3);
đ) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 4 (Phòng nghiệp vụ 4);
e) Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng;
g) Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra;