Lượt xem: 176

Công bố kết luận thanh tra tại huyện Quỳnh Nhai

Công bố kết luận thanh tra công tác quản lý, điều hành ngân sách; công tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND huyện Quỳnh Nhai và các đơn vị trực thuộc 

Ngày 24/12/2021 tại Hội trường UBND huyện Quỳnh Nhai, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố các Kết luận số 342/KL-TTr;  số 343/KL-TTr ngày 20/12/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra công tác quản lý, điều hành ngân sách; công tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND huyện Quỳnh Nhai và các đơn vị trực thuộc./.

                                         (Phòng thanh tra kinh tế)