Lượt xem: 29

Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ

Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý, điều hành ngân sách; công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị trực thuộc.                                            

Ngày 11/5/2022 tại Hội trường UBND huyện Vân Hồ, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 54/QĐ-TTr ngày 10/5/2022 đã công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý, điều hành ngân sách; công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị trực thuộc.

    (phòng thanh tra kinh tế)