Lượt xem: 189

Công bố Kết luận thanh tra tại UBND huyện Thuận Châu

Công bố kết luận thanh tra công tác quản lý điều hành ngân sách của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu và các đơn vị trực thuộc

Thực hiện Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022; Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành quyết định số 06/QĐ-TTr ngày 19/01/2022 về việc thanh tra công tác quản lý, điều hành ngân sách của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu và các đơn vị trực thuộc. Thời kỳ thanh tra: Năm 2020-2021.

Thực hiện quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc kèm theo ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ; Ngày 12/5/2022, tại Trung tâm Hội nghị huyện Thuận Châu, đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị công bố Kết luận thanh tra; tham dự hội nghị công bố Kết luận thanh tra có các đại diện lãnh đạo UBND huyện và Trưởng một số phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.

Đồng chí Chánh Thanh tra yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu căn cứ tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý, điều hành ngân sách đã xác định; tổ chức tiếp thu, xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ; giao nội dung kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan, xem xét xử lý và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra theo quy định./.

                                    (phòng thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo)