Lượt xem: 22

Thanh tra tỉnh báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 181-KH/TU ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thực hiện Công văn số 1018-CV/UBKTTU ngày 07/9/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ngày 12/9/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 76/BC-TTr về Sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 181-KH/TU ngày 20/12/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.

Báo cáo đã nêu những kết quả đạt được trong công tác quán triệt, cụ thể hóa Kế hoạch số 181-KH/TU ngày 20/12/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; kết quả tổ chức thực hiện Chương trình, Kế hoạch thanh tra (từ ngày 01/01/2020 đến 31/8/2022, đã triển khai 45 cuộc thanh tra, đã kết thúc 42 cuộc thanh tra, còn 03 cuộc thanh tra đang triển khai); kết quả công tác tham mưu giải quyết đơn thư theo thẩm quyền và phối hợp trong giải quyết các vụ việc, vụ án phức tạp kéo dài (trong năm 2020 – 2022 các cơ quan hành chính các cấp đã tiếp nhận 8.524 đơn khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh; giải quyết 4.830 đơn thuộc thẩm quyền).

Thông qua đánh giá kết quả đạt được, Thanh tra tỉnh đã có những giải pháp cụ thể về công tác tuyên truyền và công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ để thực hiện tốt Thông báo kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”./.

                                     (phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra)