DANH BẠ CƠ QUAN

DANH BẠ CƠ QUAN THANH TRA TỈNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ MÁY

EMAIl

LÃNH ĐẠO

1

Lương Thị Như Hoa

Chánh Thanh tra

 

hoaltn.thanhtra@sonla.gov.vn

2

Bùi Hồng Hải

Phó Chánh Thanh tra

0212.3.854.066

haibh.tt@sonla.gov.vn

3

Lê Huy Long

Phó Chánh Thanh tra

0213.3.856291

longlh.tt@sonla.gov.vn

VĂN PHÒNG - SDT: 3.854.706

4

Nguyễn Văn Tuấn

Chánh Văn phòng

0165.7219.796

tuannv.tt@sonla.gov.vn

5

Đinh Đắc Thế

Phó Chánh Văn phòng

 0976.810.363

 thedd.tt@sonla.gov.vn

6 Lê Anh Tùng

Chuyên viên

0914.001.393

tungla.thanhtra@sonla.gov.vn

7

Giao Lý

Thủ quỹ

0987.432.977

gl.tt@sonla.gov.vn

8

Lương Thị Hồng Lê 

Văn thư

0975.528.970

lelth.tt@sonla.gov.vn

9

Đặng Thị Thu

Kế toán

094.232.8998

thudt.tt@sonla.gov.vn

10

Đoàn Văn Khích

Lái xe

0166.4846.009

PHÒNG THANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO - SĐT: 3.854.707

11

Cầm Văn Hùng

Trưởng phòng

0989.898.315

hungcv.tt@sonla.gov.vn

12

Lương Thị Loan

Phó Trưởng phòng

0986.143.284

loanlt.tt@sonla.gov.vn

13

Hoàng Anh Tuấn

Thanh tra viên

0919.355.217

tuanha.tt@sonla.gov.vn

14

 Mai Thanh Bình Thanh tra viên  0987.404.659

binhmt.tt@sonla.gov.vn

15

Trần Kim Tuyến

Thanh tra viên

0969.357.092

tuyentk.tt@sonla.gov.vn

16

 Lò Đại Dương Chuyên viên    

PHÒNG THANH TRA NỘI CHÍNH, VĂN XÃ - SĐT: 3.854.708

17

Lê Cảnh Hưng

Trưởng phòng

 01667.899.267

 hunglc.tt@sonla.gov.vn

18

Đinh Thị Thu Hồng  Phó Trưởng phòng  0928.555.123

 hongdtt.tt@sonla.gov.vn

19

Đặng Quang Minh

Thanh tra viên

0974.567.821

minhdq.tt@sonla.gov.vn

20

Nguyễn Mạnh Trường

Thanh tra viên

0904.878.363

truongnm.tt@sonla.gov.vn

21

Trần Mạnh Tường

Thanh tra viên

0912.555.578

tuongtm.tt@sonla.gov.vn

22

Đỗ Thúy Hà Chuyên viên  0912.555.583

hadt.thanhtra@sonla.gov.vn

PHÒNG THANH TRA KINH TẾ - SĐT: 3.856.291

23

Trần Việt Dũng

Trưởng phòng

0936.261.683

dungtv.tt@sonla.gov.vn

24

Nguyễn Viết Dũng

Phó Trưởng phòng

0912.699.683

dungnv.tt@sonla.gov.vn

25

Nguyễn Quí Sơn

Thanh tra viên

0984.882.328

sonnq.tt@sonla.gov.vn

26

Nguyễn Hữu Dinh

Thanh tra viên

0943.237.327

dinhnh.thanhtra@sonla.gov.vn

27

 Nguyễn Minh Phương Thanh tra viên  0977.883.506

phuongnm.thanhtra@sonla.gov.vn

28

 Bùi Việt Tùng Chuyên viên  0962.784.888

tungbv.thanhtra@sonla.gov.vn

PHÒNG THANH TRA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG - SĐT: 3.859.496

29

Nguyễn Hữu Khoa

Trưởng phòng

0911.212.559

khoanh.tt@sonla.gov.vn

30

Đinh Kiều Hưng

Phó Trưởng phòng

086.889.5588

hungdk.tt@sonla.gov.vn

31

Nguyễn Hải Thành

Thanh tra viên

0911.425.689

thanhnh.tt@sonla.gov.vn

32

Nguyễn Mạnh Dũng

Thanh tra viên

0947.246.346

dungnm.tt@sonla.gov.vn

33

Lò Thanh Hiền

Thanh tra viên

0904.872.122

hienlt.tt@sonla.gov.vn

34

 Nguyễn Thị Liên

Thanh tra viên

0936.554.199 

liennt.tt@sonla.gov.vn 

PHÒNG KT, GS VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA - SĐT: 3.789.829

35

Vũ Hải Ngọc

Trưởng phòng

0936.251.683

ngocvh.tt@sonla.gov.vn

36

 Lê Anh Xuân Phó Trưởng phòng  0946.956.683

xuanla.tt@sonla.gov.vn

37

Lê Thị Nhung

Thanh tra viên

0989.990.956

nhunglt.tt@sonla.gov.vn

38

Hà Cẩm Nhung

Thanh tra viên

0989.944.908

nhunghc.tt@sonla.gov.vn

39

Nguyễn Văn Việt

Chuyên viên

0827438650

vietnv.thanhtra@sonla.gov.vn