Lượt xem: 21

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

45.%20CH%E1%BB%88%20%C4%90%E1%BA%A0O%20TRI%E1%BB%82N%20KHAI%20CH%E1%BB%88%20TH%E1%BB%8A%2023%20C%E1%BB%A6A%20TH%E1%BB%A6%20T%C6%AF%E1%BB%9ANG%20CH%C3%8DNH%20PH%E1%BB%A6%20V%E1%BB%80%20CCHC%202021%20-%202030.pdf
Tin cũ hơn
1 2 3 4 5  ...