Lượt xem: 92

Thanh tra tỉnh luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021

Năm 2021, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ,  nhằm  nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, trình độ quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong hoạt động khu vực phòng thủ.

Thực hiện Thông báo ngày 25/6/2021 của Thanh tra tỉnh Sơn La về phân công nhiệm vụ trong diễn tập phòng thủ; Thông báo số 55/TB-BT ngày 28/6/2021 của Ban Tổ chức diễn tập tỉnh Sơn La về việc luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 01/7/2021, Cán bộ Thanh tra tỉnh đã tham gia hội nghị thể hiện đầy đủ vai trò, chức năng, trách nhiệm, nội dung báo cáo ngắn gọn, có trọng tâm và đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp, sát nhiệm vụ. Thực hiện nội dung phòng thủ chuyển sang thời chiến đã đi vào trọng tâm, đúng nguyên tắc. Trong khung diễn tập đã nghiên cứu, quán triệt và vận dụng linh hoạt các nội dung của Luật Quốc phòng; Chỉ thị của Thanh tra Chính phủ chuyển hoạt động sang thời chiến; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo chuyển địa phương sang thời chiến; Quyết định của UBND tỉnh chuyển địa phương sang thời chiến và quán triệt một số văn bản của các cấp về chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Qua các nội dung diễn tập, các cán bộ Thanh tra tỉnh Sơn La tham gia  khung diễn tập thể hiện tốt về nội dung, súc tích, ngắn gọn, thời gian, tác phong nghiêm túc; có ý thức kỷ luật cao, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, chấp hành nghiêm túc những quy định trong diễn tập./.

                                                                                                              (Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra)

Tin cũ hơn
1 2 3 4 5  ...