Văn bản QPPL

18, 09, 2017

Hệ thống một số văn bản Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định

  Hệ thống một số văn bản Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định liên quan đến công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng.     Luật tiếp công dân do Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2013 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một