Lượt xem: 19

Kết quả triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 của Thanh tra Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; Công văn số 1464/TTCP-PC ngày 23/8/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN.

Ngày 31/8/2021 Thanh tra tỉnh đã ban hành văn bản số 546/TTr về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng gửi các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi được Thủ trưởng các cơ quan, địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao, triển khai rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý nên số lượng tham gia viết bài dự thi đều đảm bảo số lượng theo yêu cầu, có nhiều bài dự thi được đầu tư chất lượng, có nhiều hình ảnh minh họa phong phú. Mọi tầng lớp nhân dân đã nhận thức được vai trò, tầm quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng nên nhiệt tình, hăng hái tham gia hưởng ứng viết bài dự thi.

Tính đến hết ngày 05/10/2021 đã có 2.651 bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La tham gia; trong đó huyện Mường La có số bài viết tham gia dự thi nhiều nhất là 1.292 bài; có 07 bài dự thi của nhân dân trên địa bàn Thành phố Sơn La (Ngày 07/10/2021 Thanh tra tỉnh đã tập hợp, đóng gói toàn bộ số bài dự thi trên gửi qua đường Bưu điện về Báo Thanh tra để Ban Tổ chức chấm bài theo quy định)./.