DANH BẠ CƠ QUAN

DANH BẠ CƠ QUAN THANH TRA TỈNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ MÁY

EMAIl

LÃNH ĐẠO

1

Nguyễn Minh Hòa

Chánh Thanh tra

0912.449.155

hoanm.thanhtra@sonla.gov.vn

2

Bùi Hồng Hải

Phó Chánh Thanh tra

0982.359.947

haibh.tt@sonla.gov.vn

3

Lê Huy Long

Phó Chánh Thanh tra

0919.512.683

longlh.tt@sonla.gov.vn

4

 Cao Xuân Hải Phó Chánh Thanh tra  0989.107.889

haicx.thanhtra@sonla.gov.vn

VĂN PHÒNG - SDT: 3.854.706

5

Nguyễn Văn Tuấn

Chánh Văn phòng

035.7219.796

tuannv.tt@sonla.gov.vn

6

Đinh Đắc Thế

Phó Chánh Văn phòng

 0976.810.363

 thedd.tt@sonla.gov.vn

7 Lê Anh Tùng

Thanh tra viên

0914.001.393

tungla.thanhtra@sonla.gov.vn

8

Giao Lý

Thủ quỹ

0987.432.977

gl.tt@sonla.gov.vn

9

Lương Thị Hồng Lê

Văn thư

0975.528.970

lelth.tt@sonla.gov.vn

10

Hà Cẩm Nhung

Kế toán

0989.944.908

nhunghc.tt@sonla.gov.vn

11

Đoàn Văn Khích

Lái xe

0166.4846.009

PHÒNG THANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO - SĐT: 3.854.707

12

Cầm Văn Hùng

Trưởng phòng

0989.898.315

hungcv.tt@sonla.gov.vn

13

Lương Thị Loan

Phó Trưởng phòng

0986.143.284

loanlt.tt@sonla.gov.vn

14

Hoàng Anh Tuấn

Thanh tra viên

0919.355.217

tuanha.tt@sonla.gov.vn

15

 Mai Thanh Bình Thanh tra viên  0987.404.659

binhmt.tt@sonla.gov.vn

16

Trần Kim Tuyến

Thanh tra viên

0969.357.092

tuyentk.tt@sonla.gov.vn

17

 Lò Đại Dương Thanh tra viên 0911.432.977

duongld.tt@sonla.gov.vn

PHÒNG THANH TRA NỘI CHÍNH, VĂN XÃ - SĐT: 3.854.708

18

Lê Cảnh Hưng

Trưởng phòng

 01667.899.267

 hunglc.tt@sonla.gov.vn

19

Đinh Thị Thu Hồng  Phó Trưởng phòng  0928.555.123

 hongdtt.tt@sonla.gov.vn

20

Đặng Quang Minh

Thanh tra viên

0974.567.821

minhdq.tt@sonla.gov.vn

21

Nguyễn Mạnh Trường

Thanh tra viên

0904.878.363

truongnm.tt@sonla.gov.vn

22

Trần Mạnh Tường

Thanh tra viên

0912.555.578

tuongtm.tt@sonla.gov.vn

23

Đỗ Thúy Hà Chuyên viên  0912.555.583

hadt.thanhtra@sonla.gov.vn

         

PHÒNG THANH TRA KINH TẾ - SĐT: 3.856.291

24

Trần Việt Dũng

Trưởng phòng

0936.261.683

dungtv.tt@sonla.gov.vn

 25   Nguyễn Minh Phương

Phó  Trưởng phòng

  0977.883.506

 phuongnm.thanhtra@sonla.gov.vn

26

Nguyễn Quí Sơn

Thanh tra viên

0984.882.328

sonnq.tt@sonla.gov.vn

27

Nguyễn Hữu Dinh

Thanh tra viên

0943.237.327

dinhnh.thanhtra@sonla.gov.vn

28

 Bùi Việt Tùng Chuyên viên  0962.784.888

tungbv.thanhtra@sonla.gov.vn

PHÒNG THANH TRA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG - SĐT: 3.859.496

29

Đinh Kiều Hưng

Q.Trưởng phòng

086.889.5588

hungdk.tt@sonla.gov.vn

30

Nguyễn Hải Thành

Thanh tra viên

0911.425.689

thanhnh.tt@sonla.gov.vn

31

Nguyễn MạnhTrường

Thanh tra viên

0904.878.363

truongnm.tt@sonla.gov.vn

32

Nguyễn Mạnh Dũng

Thanh tra viên

0947.246.346

dungnm.tt@sonla.gov.vn

33

Lê Thị Nhung

Thanh tra viên

0989.990.956 

nhunglt.tt@sonla.gov.vn     

PHÒNG GIÁM SÁT, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA - SĐT: 3.789.829

34

Vũ Hải Ngọc

Trưởng phòng

0936.251.683

ngocvh.tt@sonla.gov.vn

35

 Lê Anh Xuân Phó Trưởng phòng  0946.956.683

xuanla.tt@sonla.gov.vn

36

 Lò Thanh Hiền

Thanh tra viên

0904.872.122

hienlt.tt@sonla.gov.vn 

37

Đặng Thị Thu

Thanh tra viên

094.232.8998

thudt.tt@sonla.gov.vn

38

Nguyễn Văn Việt

Thanh tra viên

0827438650

vietnv.thanhtra@sonla.gov.vn