Thông tin lãnh đạo Thanh tra tỉnh

1. Đồng chí Nguyễn Minh Hòa

- Chức vụ: Chánh Thanh tra tỉnh

- Điện thoại: 0212.3.752.689

Địa chỉ hòm thư điện tử: hoanm.thanhtra.sonla.gov.vn

Là người đứng đầu cơ quan Thanh tra tỉnh; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra Chính phủ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra tỉnh; là chủ tài khoản thứ nhất của Thanh tra tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được qui định tại Điều 22 của Luật Thanh tra năm 2010 và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

- Phụ trách chung mọi mặt hoạt động của cơ quan.

- Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản lý cán bộ, công chức; công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật theo phân cấp.

- Công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi cơ quan; chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan. Tổng biên tập trang thông tin điện tử của cơ quan.

- Làm Trưởng Đoàn thanh tra kinh tế - xã hội theo chương trình kế hoạch và theo quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. Làm Trưởng Đoàn giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các vụ việc phức tạp hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ tịch: Hội đồng Thi đua khen thưởng, xét kỷ luật; Hội đồng nâng bậc lương; Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra viên, thanh tra viên chính.

- Chủ tịch Hội đồng tư vấn pháp luật.

- Chỉ đạo việc giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách Văn phòng và Phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh (tham gia sinh hoạt và bình bầu các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng tại Phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra).

2. Đồng chí Bùi Hồng Hải

- Chúc vụ: Phó Chánh thanh tra tỉnh

- Điện thoại: 0212.3.854.066

- Địa chỉ hòm thư điện tử: haibh.tt.sonla.gov.vn

- Giúp Chánh Thanh tra tỉnh tham mưu thực hiện công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

- Làm Trưởng Đoàn thanh tra theo quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc của Chánh Thanh tra tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo các cuộc thanh tra chuyên đề và chỉ đạo xây dựng báo cáo thanh tra chuyên đề.

- Chủ trì việc tổng kết thực tiễn về lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách; điều hành công việc chung của cơ quan khi được Chánh Thanh tra tỉnh uỷ quyền.

- Giúp Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo các nhiệm vụ về cải cách hành chính trong phạm vi cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chánh Thanh tra tỉnh giao.

- Được Chánh Thanh tra tỉnh uỷ quyền làm chủ tài khoản; trực tiếp phụ trách Phòng thanh tra phòng, chống tham nhũng (tham gia sinh hoạt và bình bầu các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng tại Phòng thanh tra phòng, chống tham nhũng).

3. Đồng chi Lê Huy Long

- Chức vụ: Phó Chánh thanh tra tỉnh

- Điện thoại: 0213.3.856291

- Địa chỉ hòm thư điện tử: longlh.tt.sonla.gov.vn

- Giúp Chánh Thanh tra tỉnh tham mưu thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh tra kinh tế, xã hội. Trực tiếp theo dõi hoạt động thanh tra kinh tế, xã hội, chỉ đạo tổng hợp hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội của Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện, thành phố, Thanh tra sở.

 Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Làm Trưởng Đoàn thanh tra theo quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc của Chánh Thanh tra tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo các cuộc thanh tra chuyên đề và chỉ đạo xây dựng báo cáo thanh tra chuyên đề.

- Thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách; điều hành công việc chung của cơ quan khi được Chánh Thanh tra tỉnh uỷ quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chánh Thanh tra tỉnh giao.

- Trực tiếp phụ trách phòng Thanh tra kinh tế, Phòng Thanh tra Nội chính Văn xã (tham gia sinh hoạt và bình bầu các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng tại phòng Thanh tra kinh tế).

4. Đ/c Cao Xuân Hải

- Chức vụ: Phó Chánh thanh tra tỉnh

- Điện thoại:02123.551.799

- Địa chỉ hòm thư điện tử: haicx.thanhtra.sonla.gov.vn

- Giúp Chánh Thanh tra tỉnh tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ trì chỉ đạo việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư gửi đến Thanh tra tỉnh; tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh (khi được giao) theo đúng quy định của pháp luật.

- Trực tiếp chỉ đạo các cuộc thanh tra chuyên đề và chỉ đạo xây dựng báo cáo thanh tra chuyên đề.

- Chủ trì việc sơ kết, tổng kết thực tiễn về lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

- Giúp Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong phạm vi cơ quan; Giúp Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo các nhiệm vụ về cải cách hành chính trong phạm vi cơ quan.

- Ký các văn bản chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách (công văn đôn đốc, hướng dẫn); các báo cáo định kỳ theo quy định (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm); các báo cáo về dân vận, dân chủ, về an ninh quốc phòng, phòng chống tội phạm, cải cách hành chính. Điều hành công việc chung của cơ quan khi được Chánh Thanh tra tỉnh uỷ quyền.

- Trực tiếp phụ trách phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo (tham gia sinh hoạt và bình bầu các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng tại phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chánh Thanh tra tỉnh giao.