LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
CỦA CƠ QUAN THANH TRA TỈNH SƠN LA QUA CÁC THỜI KỲ

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Thanh tra tỉnh Sơn La được thành lập năm 1963, ngay sau khi khu Tây bắc chia tách tỉnh.
Từ những ngày đầu thành lập, Ban thanh tra tỉnh với 05 cán bộ được tăng cường từ Ban thanh tra khu, sau đó tiếp tục được tăng cường cán bộ từ các tỉnh Nghệ An, Thành phố Hải Phòng và Quân khu Tây bắc. Đến cuối năm 1964 Ban thanh tra tỉnh có 09 cán bộ, trong đó có 04 cán bộ có trình độ văn hóa cấp III, số còn lại có trình độ cấp I, II. Thời gian này ở cấp huyện, thị và một số Sở, ban, ngành của tỉnh Ban thanh tra bắt đầu được thành lập.

Tháng 4 năm 1965 trong khi tỉnh Sơn La đang triển khai xây dựng, củng cố các tổ chức thanh tra và cán bộ thanh tra đang hăng hái thực hiện các nhiệm vụ được giao thì Chính phủ có Quyết định giải thể Ủy Ban thanh tra và Ban thanh tra các địa phương để tăng cường lực lượng chống Mỹ cứu nước; nhiệm vụ thanh tra được giao cho các Thủ trưởng các cấp, các ngành trực tiếp đảm nhận, chỉ để lại ở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện mỗi nơi một cán bộ thanh tra làm nhiệm vụ giúp Thủ trưởng cùng cấp theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đến tháng 8 năm 1969 trước nhiệm vụ mới của đất nước và trước yêu cầu cần thiết của công tác thanh tra, công tác xét khiếu tố, ở Trung ương Ủy ban thanh tra Chính phủ được thành lập vào ngày 11/08/1969 theo Nghị quyết số 780/NQ-TVQH của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tại tỉnh Sơn La, sau một thời gian chuẩn bị ngành thanh tra đã được thành lập lại vào ngày 18/11/1970 có tên gọi là Ủy ban thanh tra tỉnh và đồng thời chuẩn bị cho việc thành lập Ban thanh tra, xét khiếu tố cấp huyện, thị, sau đó đến tháng 7 năm 1977 đổi tên là Ủy ban thanh tra các huyện, thị, cùng thời kỳ này có 20 Ban thanh tra các Sở, ban, ngành trong tỉnh được củng cố.

Đến tháng 2 năm 1984 khi có nghị quyết số 26/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, Ủy ban thanh tra tỉnh đổi tên thành Ủy ban thanh tra Nhà nước tỉnh, Ủy ban thanh tra huyện, thị đổi tên thành Ủy ban thanh tra Nhà nước huyện, thị.
Đến tháng 4 năm 1990 với sự ra đời của Pháp lệnh thanh tra, cho đến thời điểm này, đây là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất của Nhà nước Việt Nam về công tác thanh tra, đã tạo cơ sở pháp lý và xác định rõ vị trí của công tác thanh tra trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Hệ thống thanh tra từ tỉnh đến huyện, Sở, ban, ngành được đổi tên thành: Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện, Sở, ban, ngành.

II. CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ
1. Giai đoạn từ năm 1963 đến năm 1994:

 
– Các đồng chí được bổ nhiệm là Trưởng ngành (07 đồng chí):

+ Đ/c Lò Văn Sôn – Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban thanh tra năm 1963.

+ Đ/c Bùi Khâm – Trưởng ban thanh tra tỉnh năm 1964 đến năm 1965 và Phó Chủ tịch UBHC tỉnh kiêm Chủ nhiệm Ủy ban thanh tra tỉnh năm 1971 đến năm 1975.

+ Đ/c Cầm Tâm – Chủ nhiệm Ủy ban thanh tra tỉnh năm 1976 đến tháng 3 năm 1980.

+ Đ/c Cầm Kim Cương – Chủ nhiệm Ủy ban thanh tra tỉnh tháng 4 năm 1980 đến tháng 3 năm 1983.

+ Đ/c Điêu Chính Khang – Chủ nhiệm Ủy ban thanh tra tỉnh từ tháng 4 năm 1983 đến tháng 6 năm 1985.

+ Đ/c Nguyễn Lợi – Chủ nhiệm Ủy ban thanh tra Nhà nước tỉnh từ tháng 6 năm 1985 đến tháng 11 năm 1986.

+ Đ/c Lò Hương – Chủ nhiệm Ủy ban thanh tra Nhà nước tỉnh và sau là Chánh Thanh tra tỉnh từ tháng 11 năm 1986 đến tháng 02 năm 1994.

– Các đồng chí là phó ngành (06 đồng chí):

+ Đ/c Hoàng Đình Nguyên – Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

+ Đ/c Đỗ Thuyết – Phó Chánh Thanh tra tỉnh

+ Đ/c Trần Xương – Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

+ Đ/c Tống Trần Cừ – Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

+ Đ/c Lò Văn Quỳnh – Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

+ Đ/c Nguyễn Ngọc Tụng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

2. Giai đoạn từ năm 1994 đến nay

– Các đồng chí được bổ nhiệm là Trưởng ngành:

+ Đ/c Đinh Đức Chù – Chánh Thanh tra tỉnh từ năm 1994 đến năm 2001 (đã nghỉ hưu).

+ Đ/c Đinh Đức Ba – Chánh Thanh tra tỉnh từ năm 2001 đến năm 2008 (đã nghỉ hưu).

+ Đ/c Nguyễn Trung Cung – Chánh Thanh tra tỉnh từ năm 2008 đến tháng 7/2018 (đã nghỉ hưu)..

+ Đ/c Bùi Minh Tân - Chánh Thanh tra tỉnh từ tháng 8/2018 đến 31/10/2020.

+ Đ/c Lương Thị Như Hoa - Chánh Thanh tra tỉnh từ ngày 01/11/2020.

+ Đ/c Nguyễn Minh Hòa - Chánh Thanh tra tỉnh từ ngày 15/8/2022.

– Các đồng chí là phó ngành:

+ Đ/c Lò Văn Quỳnh – Phó Chánh Thanh tra tỉnh (đã nghỉ hưu).

+ Đ/c Hoàng Văn Mạnh – Phó Chánh Thanh tra tỉnh (đã nghỉ hưu).

+ Đ/c Tòng Văn Bình – Phó Chánh Thanh tra tỉnh (đã nghỉ hưu).

+ Đ/c Lê Văn Tịch – Phó Chánh Thanh tra tỉnh (đã nghỉ hưu).

+ Đ/c Trần Đức Thuận – Phó Chánh Thanh tra tỉnh (chuyển công tác 25/9/2021).

+ Đ/c Bùi Hồng Hải – Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

+ Đ/c Lê Huy Long - Phó Chánh Thanh tra.

+ Đ/c Cao Xuân Hải - Phó Chánh Thanh tra.