Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/2021/TT-TTCP 23/03/2021 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Tải về
01/2021/TT-TTCP 13/03/2021 Thông tư quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân Tải về
01/2021/TT-TTCP 11/03/2021 Thông tư quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân Tải về
130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Về kiểm soát tài sản,thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị Tải về
59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng Tải về
56/2010/QH12 11/03/2019 Luật Thanh tra Tải về
25/2018/QH14 11/03/2019 Luật Tố cáo Tải về
02/2019/QĐ-UBND 04/01/2019 Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố của tỉnh Sơn La Tải về
36/2018/QH 20/11/2018 Luật Phòng, Chống tham nhũng Tải về
36/2018/QĐ-UBND 16/10/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Sơn la Tải về
12