• 10/12/2023

  Công khai tình hình cung cấp thông tin

  Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 10/12/2023, Thanh tra tỉnh không nhận được các yêu cầu cung cấp, tiếp cận thông tin từ các cá nhân, tổ chức gửi đến./.

  342 lượt xem
 • 02/01/2021

  DANH MỤC THÔNG TIN CÔNG KHAI

  753 lượt xem
 • 01/01/2021

  Công chức làm đầu mối cung cấp thông tin của Thanh tra tỉnh

  Thanh tra tỉnh Sơn La, Tầng 3, Trung tâm hành chính công tỉnh, Khu vực Quảng trường Tây Bắc, Phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

  324 lượt xem
 • 01/01/2021

  Quy chế nội bộ của Thanh tra tỉnh về cung cấp thông tin

  Ban hành kèm theo Quyết định số: 341/QĐ-TTr ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Chánh Thanh tra tỉnh.

  632 lượt xem
 • 01/01/2021

  Giới thiệu Luật Tiếp cận thông tin

  Ngày 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật tiếp cận thông tin. Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đây là luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Ban Thanh tra Học viện đã tóm lược một số nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin. Cổng Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

  1140 lượt xem