Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
24kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
Thủ tục tiếp công dân Tiếp công dânThủ tục hành chính cấp tỉnh: UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của UBDN tỉnh
Thủ tục tiếp công dân Tiếp công dânThủ tục hành chính cấp huyện: UBND huyện và cơ quan chuyên môn của UBND huyện
Thủ tục tiếp công dân Tiếp công dânThủ tục hành chính cấp xã: UBND xã, phường và thị trấn
Thủ tục xử lý đơn Tiếp công dân, xử lý đơn thưThủ tục hành chính cấp xã: UBND xã, phường và thị trấn
Thủ tục xử lý đơn Tiếp công dân, xử lý đơn thưThủ tục hành chính cấp huyện: UBND huyện và cơ quan chuyên môn của UBND huyện
Thủ tục xử lý đơn Tiếp công dân, xử lý đơn thưThủ tục hành chính cấp tỉnh: UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của UBDN tỉnh
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Giài quyết khiếu nại lần đầuThủ tục hành chính cấp tỉnh: UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của UBDN tỉnh
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Giài quyết khiếu nại lần đầuThủ tục hành chính cấp huyện: UBND huyện và cơ quan chuyên môn của UBND huyện
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Giài quyết khiếu nại lần đầuThủ tục hành chính cấp xã: UBND xã, phường và thị trấn
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Giải quyết khiếu nại lần haiThủ tục hành chính cấp huyện: UBND huyện và cơ quan chuyên môn của UBND huyện
Thủ tục giài quyết khiếu nại lần hai Giải quyết khiếu nại lần haiThủ tục hành chính cấp tỉnh: UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của UBDN tỉnh
Thủ tục giải quyết tố cáo Giải quyết tố cáoThủ tục hành chính cấp tỉnh: UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của UBDN tỉnh
Thủ tục giải quyết tố cáo Giải quyết tố cáoThủ tục hành chính cấp huyện: UBND huyện và cơ quan chuyên môn của UBND huyện
Thủ tục giải quyết tố cáo Giải quyết tố cáoThủ tục hành chính cấp xã: UBND xã, phường và thị trấn
Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng chống tham nhũngThủ tục hành chính cấp tỉnh: UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của UBDN tỉnh
Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng chống tham nhũngThủ tục hành chính cấp tỉnh: UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của UBDN tỉnh
Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng chống tham nhũngThủ tục hành chính cấp tỉnh: UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của UBDN tỉnh
Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng chống tham nhũngThủ tục hành chính cấp tỉnh: UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của UBDN tỉnh
Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng chống tham nhũngThủ tục hành chính cấp huyện: UBND huyện và cơ quan chuyên môn của UBND huyện
Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng chống tham nhũngThủ tục hành chính cấp huyện: UBND huyện và cơ quan chuyên môn của UBND huyện
12