Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022
Lượt xem: 3020
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát huy hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

          Nhằm tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng; nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng; Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật; Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

           Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 để triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương mình quản lý.

          Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đưa tin rộng rãi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng; nêu gương người tốt, việc tốt, những cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống tham nhũng./.

   

                      (Phòng thanh tra phòng, chống tham nhũng)

Tin cũ hơn
1 2 3 4 5  ...