Triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 360

Thực hiện Kế hoạch số 442/KH-TTCP ngày 31/3/2022 của Thanh tra Chính phủ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2021; Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 27/4/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 09/5/2022 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nêu rõ các nội dung thực hiện bao gồm:  Thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo các tiêu chí đánh giá được quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ và “Bộ chỉ số phục vụ việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021”, tài liệu hướng dẫn về tổ chức đánh giá, biểu mẫu hồ sơ và mẫu báo cáo đánh giá công tác PCTN do Thanh tra Chính phủ ban hành; Căn cứ nội dung Kế hoạch, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các đơn vị thuộc UBND tỉnh quản lý triển khai thực hiện công tác đánh giá của đơn vị mình, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo các nội dung nêu trong Bộ chỉ số./. 

Tài liệu kèm theo

                                               (phòng thanh tra phòng, chống tham nhũng)

Tin cũ hơn
1 2 3 4 5  ...