Công bố Quyết định thanh tra tại Ban Dân tộc tỉnh Sơn La
Lượt xem: 409
Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sơn La trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; việc quản lý các chương trình mục tiêu
anh tin bai


Ngày 06/01/2023 tại hội trường Ban Dân tộc tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định số 08/QĐ-TTr ngày 03/01/2023 của Chánh Tranh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sơn La trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; việc quản lý các chương trình mục tiêu;

Chủ trì hội nghị đồng chí Bùi Hồng Hải - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng Đoàn thanh tra. Dự buổi hội nghị công bố Quyết định thanh tra có đồng chí Đinh Trung Dũng, Trưởng Ban Dân tộc cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc.

Đồng chí Bùi Hồng Hải - Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 08/QĐ-TTr ngày 03/01/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh. Thời kỳ thanh tra năm 2020, 2021, 2022; thời hạn thanh tra không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định cử ông Đinh Đắc Thế, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh giúp Chánh Thanh tra tỉnh giám sát hoạt động Đoàn thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra đồng chí Trưởng Đoàn thanh tra quán triệt đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm 2023 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra theo Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo nội dung, kế hoạch thanh tra đã được duyệt.

Trong quá trình thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời. Chủ động phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan trong quá trình thanh tra.

Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo Ban Dân tộc chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng báo cáo theo đề cương, phối hợp tốt với Đoàn thanh tra. Chỉ đạo, phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn thanh tra, tạo điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Nguyễn Văn Việt, Thanh tra viên Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh