Lượt xem: 10

Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Tỉnh uỷ viên, Phó. Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 266 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh tổ chức ngày 12/4/2022

Ngày 12/4/2022 đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 266 tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 266) chủ trì họp Ban Chỉ đạo lần thứ hai, tham dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, phóng viên Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Sau khi nghe Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Quyết định số 266 - QĐ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; trình bầy các dự thảo (các dự thảo: Quy chế làm việc, thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên, thành lập các tổ giúp việc), Tổng hợp ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 266, kết luận như sau (có văn bản gửi kèm theo)./.