Kế hoạch tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2022
Lượt xem: 52
Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) năm 2021 tỉnh Sơn La đạt 90,13% tăng 0,3% so với năm 2020 (năm 2020 đạt 89,83%), cao hơn mức trung bình của cả nước là 2,97%; đứng thứ 2/10 tỉnh loại I, đứng thứ 1/14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc; đứng thứ 6/63 tỉnh.  

         Để phát huy các kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, tiếp tục duy trì và cải thiện Chỉ số SIPAS năm 2022, ngày 06/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) năm 2022

Theo đó, kế hoạch xác định 8 nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao Chỉ số SIPAS 2022, cụ thể:

          (1) Thực hiện thông tin, tuyên truyền kịp thời và đầy đủ về công tác CCHC, mục đích, ý nghĩa, nội dung kết quả Chỉ sốSIPAS 2021 tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia tích cực của các đối tượng này vào quá trình triển khai SIPAS, cung cấp thông tin cho điều tra xã hội học của SIPAS hàng năm.

(2) Tăng cường, đẩy mạnh xây dựng văn hóa công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng lấy người dân, tổ chức làm trung tâm phục vụ, mang lại hài lòng, niềm tin cho người dân, tổ chức. Nghiên cứu, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, cung cấp thông tin, cung ứng dịch vụ công cho người dân, tổ chức, đáp ứng nhu cầu mong đợi ngày càng cao của người dân, tổ chức, cũng như yêu cầu hội nhập của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa; đặc biệt là yêu cầu thích ứng của xã hội với bối cảnh đại dịch Covid-19.

          (3) Tích cực cải thiện tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử của đội ngũ công chức trong thực thi công vụ. Tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra việc công chức gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp trong giao dịch và giải quyết công vụ.

          (4) Tiếp tục chỉ đạo, đánh giá, kiểm tra kịp thời việc quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC) và giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị. Mở rộng các hình thức thông tin để người dân, tổ chức biết đến cơ quan nơi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC một cách dễ dàng, nhanh chóng; tiếp tục rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC; cắt giảm thời gian giải quyết TTHC; tăng cường niêm yết công khai, minh bạch TTHC. Quyết tâm, phấn đấu 100% các TTHC được giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn, hạn chế tối đa người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi quá hạn trả kết quả giải quyết TTHC và cung ứng dịch vụ công.

          (5) Đẩy mạnh tuyên truyền đ người dân có thói quen hay khả năng sử dụng mạng internet đ tra cứu thông tin về TTHC cũng như giao dịch trực tuyến.

          (6) Tiếp tục tiếp nhận ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức; xử lý kịp thời, tích cực các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức.

         (7) Việc triển khai đo lường sự hài lòng năm 2022 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng tiến độ thời gian, hiệu quả, có chất lượng tốt, quá trình triển khai phải được giám sát, kiểm tra chặt chẽ nhằm đảm bảo kết quả các hoạt động chính xác, khách quan, có chất lượng. Việc triển khai và kết quả phải được thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ sử dụng đối với mọi đối tượng.

         (8) Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố được Bộ Nội vụ lựa chọn điều tra xã hội học năm 2022 căn cứ kết quả Chỉ số SIPAS năm 2021, thực hiện tốt công tác tuyên truyền và triển khai có hiệu quả kế hoạch tại cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường các giải pháp nhằm nâng Chỉ số SIPAS năm 2022 của tỉnh./.

 

Tác giả:Khúc Thị Thu Hằng, Phòng CCHC&VTLT, Sở Nội vụ.