Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020
Lượt xem: 397

Ngày 26/5/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 289/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật được thay thế.

- Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, tổng số 21 văn bản,  trong đó: 05 Nghị định; 15 Thông tư và 01 Quyết định. Lý do hết hiệu lực là các văn bản trên được thay thế bằng Nghị định, Thông tư, Quyết định khác hoặc căn cứ để ban hành văn bản (Luật, Nghị định) đã hết hiệu lực thi hành.  

- Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần: không 

Quyết định số 289/QĐ-TTCP.PDF 

t định số 289/QĐ-TTCP