Ngành Thanh tra tổng kết công tác năm 2023
Lượt xem: 137
Ngày 29/12, tại Hà Nội, ngành Thanh tra đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.    
anh tin bai

Trình bày báo cáo kết quả tổng kết công tác năm 2023 tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Đặng Công Huẩn cho biết, năm 2023, TTCP đã chỉ đạo quyết liệt, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo đúng tinh thần các nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Trong công tác thanh tra đã tập trung thúc đẩy tiến độ ban hành kết luận thanh tra; kịp thời triển khai các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng (PCTN) các cấp. TTCP và Thanh tra các bộ, ngành, địa phương bám sát Định hướng chương trình thanh tra và sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PCTN tiêu cực các cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra và thanh tra đột xuất; tập trung thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, có nhiều KNTC, dư luận xã hội quan tâm.
Cụ thể, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 7.689 cuộc thanh tra hành chính và 193.744 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 257,7 nghìn tỷ đồng, 616 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi hơn 188,6 tỷ và 166 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét và xử lý hơn 69 nghìn tỷ đồn, 451 ha đất; ban hành 126.158 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 6,4 nghìn tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 7.524 tập thể và 7.944 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 497 vụ, 490 đối tượng.
Trong công tác tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo (KNTC), đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, thúc đẩy rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Trong năm, có 362.883 lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước KNTC, kiến nghị, phản ánh, với tổng số người được tiếp là 396.590 người (tăng 3,7% so với năm 2022) về 300.297 vụ việc (tăng 5,4% so với năm 2022), có 3.532 đoàn đông người (tăng 16,5% so với năm 2022).
Trong công tác PCTN, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN, đã tổ chức 68,283 lớp cho 4.775.385 lượt cán bộ, nhân dân tham gia; xuất bản 775.750 đầu sách, tài liệu tuyên truyền pháp luật về PCTN; ban hành mới 18.420 văn bản để thực hiện Luật PCTN 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; sửa đổi, bổ sung 390 văn bản, bãi bỏ là 153 văn bản không phù hợp. 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, trong kết quả chung của đất nước đã đạt được về kinh tế xã hội, có sự đóng góp tích cực của ngành Thanh tra trong việc phát hiện và xử lý theo thẩm quyền vi phạm pháp luật và đề xuất, kiến nghị sửa đổi kịp thời các bất cập, thiếu sót trong hoạt động quản lý nhà nước; tham mưu xử lý tình hình khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội. 
Trước tiên, ngành thanh tra đã tích cực triển khai Luật Thanh tra năm 2022, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, hoàn thiện thể chế. TTCP cũng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước để xây dựng, triển khai công tác thanh tra. Qua đó, toàn ngành đã đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp giao.
Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ngành Thanh tra đã phát huy được vai trò trong việc tham mưu triển khai thực hiện các chỉ thị của Đảng, quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng của đất nước, nhất là phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và phát triển KT - XH.
Thủ trưởng các cấp, ngành đã tăng cường tiếp công dân, đối thoại để giải quyết dứt điểm các vụ việc. Việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả cao.
Về công tác năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị TTCP tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm đó là triển khai hiệu quả Luật Thanh tra và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra; Bám sát chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực các cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp để xây dựng, triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý, cả trước mắt và lâu dài; Khẩn trương triển khai định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được phê duyệt theo hướng trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm; Triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của TTCP về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiếp tục thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 81/2023/NĐ-CP ngày 27/11/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTCP…
Phó Thủ tướng Chính phủ tin rằng, với bề dày truyền thống tốt đẹp và sự nỗ lực, cố gắng, tận tụy của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong năm 2024 và thời gian tới, toàn ngành Thanh tra sẽ tiếp tục phát huy và hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân giao phó.
Thay mặt lãnh đạo TTCP và ngành Thanh tra, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái để cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2024. Đồng thời, xin hứa với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp giao năm 2024.
Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong cho biết, năm 2023, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, TTCP và ngành Thanh tra đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp nên TTCP và ngành Thanh tra đã hoàn thành khá toàn diện các mặt công tác và đạt những kết quả tích cực, quan trọng.
Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026. Dự báo tình hình tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức. Để góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chương trình công tác của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đề nghị TTCP và ngành Thanh tra tiếp tục đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới, quyết tâm, quyết liệt, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngày hôm nay, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.