Thanh tra tỉnh triển khai Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham gia ý kiến vào dự thảo các Thông tư của thanh tra Chính phủ về nghiệp vụ công tác thanh tra
Lượt xem: 410

           Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (tại Văn bản số 1048/VPUB-NC ngày 02/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh) về giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu văn bản của UBND tỉnh tham gia ý kiến đối với dự thảo các Thông tư của thanh tra Chính phủ. Để có căn cứ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 396/TTr ngày 6/7/2021 đề nghị các phòng thuộc thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các dự thảo Thông tư: “Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Thông tư quy định nội dung, thẩm quyền thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Thông tư quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân; Thông tư quy định về quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo và đơn kiến nghị, phản ánh” và đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định./.

                                                                           (Kiểm tra, giám sát và XL sau thanh tra)