Thanh tra tỉnh Sơn La khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 436
6 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thanh tra  Chính phủ, Ban Thường vụ tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh Sơn La đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thanh tra; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ đột xuất được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Thanh tra tỉnh, các cơ quan thanh tra trong tỉnh đã tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung cao giải quyết đơn thư liên quan đến cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công dân đến các cơ quan hành chính nhà nước kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đều được đón tiếp chu đáo, được cán bộ giải thích, hướng dẫn, tiếp nhận nội dung phản ánh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. 6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính đã tiếp 772 lượt, 965 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với 667 vụ việc, gồm: khiếu nại 15 vụ việc, tố cáo 03 vụ việc, kiến nghị phản ánh 649 vụ việc (so với cùng kỳ năm 2020 giảm 428 lượt, tương ứng giảm 35%). Trong đó: Tiếp thường xuyên: 605 lượt, 752 người với 528 vụ việc; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo: 167 lượt, 213 người với 136 vụ việc (Thủ trưởng tiếp: 159 lượt, 199 người với 128 vụ việc; ủy quyền tiếp 08 lượt, 14 người với 08 vụ việc). Có 07 đoàn nhiều người với 71 người đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh 07 vụ việc, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 25 đoàn với 13 vụ việc.…

Trong kỳ đã tiếp nhận 1.544 đơn, trong đó: Khiếu nại 40 đơn chiếm 3%; tố cáo 77 đơn chiếm 5%; kiến nghị, phản ánh 1427 đơn chiếm 92%. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 286 đơn, bằng 16% (đơn khiếu nại giảm 59 đơn, đơn tố cáo giảm 78 đơn, đơn kiến nghị, phản ánh giảm 149 đơn). Trong tổng số 1.544 đơn có 845 đơn đủ điều kiện xem xét, giải quyết, gồm: khiếu nại 21 đơn, tố cáo 16 đơn, kiến nghị, phản ánh 808 đơn.

 Hầu hết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phát sinh đều được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội, HĐND các cấp thành công tốt đẹp, tạo động lực cho kinh tế, xã hội phát triển.

Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được Thanh tra tỉnh tham mưu triển khai theo đúng quy định, nhất là việc triển khai Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức; Toàn tỉnh đã hoàn thành việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập, với tổng số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu là 9.050 người. Các đồng chí Lãnh đạo là người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị đã hoàn thành việc nộp bản kê khai về Thanh tra Chính phủ theo đúng quy định.

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, 6 tháng đầu năm, Thanh tra tỉnh đã chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, tạm dừng thanh tra hoặc chưa tiến hành thanh tra đối với cuộc thanh tra chưa thực sự cần thiết trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19; cân đối, bố trí lực lượng để thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất được giao, đồng thời thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, tạo niềm tin và môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, khối lượng công việc lớn, dự báo có thể phát sinh nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, Thanh tra tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, như: Tập trung chỉ đạo các cơ quan thanh tra trong tỉnh tham mưu giúp cấp ủy, thủ trưởng cùng cấp làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời có mặt tại các điểm nóng, chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo từ sớm, từ cơ sở khi vụ việc còn chưa phức tạp; phấn đấu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật 100% vụ việc phát sinh, đảm bảo môi trường ổn định để phát triển kinh tế.

Tiếp tục tham mưu làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra đảm bảo phù hợp với tình hình thức tế và tổ chức thực hiện đúng tiến độ, chất lượng kế hoạch thanh tra được phê duyệt.

Đổi mới phương pháp quản lý, điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, công khai quá trình thực hiện nhiệm vụ, thời gian thực hiện nhiệm vụ của từng công chức để mọi người cùng biết, cùng giám sát và cùng thi đua thực hiện. Nâng cao trách nhiệm của Trưởng phòng, Trưởng Đoàn thanh tra trong thực thi công vụ; quản lý chặt chẽ tiến độ thực hiện nhiệm vụ của từng phòng, từng Đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, với tiêu chí phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo công bằng trong đánh giá cán bộ, tạo động lực để công chức tích cực học tập nâng cao trình độ và chủ động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ công chức thanh tra, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho công chức, người lao động, tạo sự đoàn kết, gắn kết trong nội bộ cùng nhau khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2021 và các năm tiếp theo, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ tỉnh uỷ, UBND tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Lương Thị Như Hoa, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh