Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn ngành thanh tra và Hội nghị triển nhiệm vụ ngành thanh tra Sơn La
Lượt xem: 327

Tài liệu toàn văn:

1. Hội nghị trực tuyến toàn ngành thanh tra (do Thanh tra Chính phủ tổ chức)

CtrTK.nganh_TT.2021.doc

TTBC.TK2021._DT.doc

BC.TK2021._DT.doc

2. Hội nghị triển nhiệm vụ ngành thanh tra Sơn La (do Thanh tra tỉnh tổ chức)

CT hoi nghi trien khai nhiem vu 2022.doc

BC KET QUA CONG TAC TOAN NGANH NAM 2021.doc