KẾ HOẠCH Học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng văn hóa, con người Sơn La, tạo nền tảng tinh thần vững chắc, động lực, sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc
Lượt xem: 117
Tải về