Một số điểm đang lứu ý Luật Thanh tra năm 2022
Lượt xem: 405

1. Về tổ chức, bộ máy: Bộ phận tiếp công dân sẽ chuyển từ Văn phòng UBND tỉnh về Thanh tra tỉnh; không nhất thiết sở nào cũng có thanh tra.

2. Nội dung thanh tra nhân dân chuyển sang Luật Thực hành dân chủ ở cơ sở. Không còn nội dung kiểm tra chuyên ngành của thanh tra sở.

3. Về thẩm quyền ban hành kế hoach thanh tra không phải của Chánh Thanh tra tỉnh, của Giám đốc sở, chủ tịch cấp huyện mà là của Chủ tịch UBND tỉnh, thời hạn ban hành ngày 20/12 hằng năm (muộn hơn so với Luật thanh tra năm 2010). Thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra, kết luận thanh tra thuộc chánh thanh tra các cấp (theo Luật thanh tra năm 2010 thuộc thẩm quyền Chủ tịch tỉnh, giám đốc sở, chủ tịch UBND cấp huyện).

4. Thời gian làm Báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra không quá 20 ngày với Thanh tra tỉnh, 15 ngày với thanh tra sở, huyện.

5. Kết luận thanh tra phải công bố công khai toàn văn. Một cuộc thanh tra có thể ban hành nhiều kết luận thanh tra. Trước khi công khai kết luận thanh tra, có thể sửa đổi, bổ sung kết luận thanh tra đã ban hành.