Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023
Lượt xem: 57
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện Kế hoạch số 568/KH-TTr ngày 06/12/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc tổ chức Hội nghị công chức năm 2023. Ngày 28/12/2022, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan năm 2022, đề ra phương hướng công tác năm 2023, nhằm tiếp tục đẩy mạnh, phát huy quyền làm chủ của công chức và người lao động trong việc quản lý và xây dựng cơ quan; tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022; rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định do cơ quan ban hành; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Thủ trưởng cơ quan.
anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn,  Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh, Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đ/c Trần Việt Dũng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Báo cáo tóm tắt công tác công đoàn năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

Đ/c Hà Cẩm Nhung, công khai ngân sách cơ quan, Công khai kết quả thu chi ngân sách năm 2022, dự toán ngân sách 2023 và Đ/c Đặng Thu công khai kinh phí công đoàn kinh phí công đoàn cơ quan.

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Thông qua các dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung của cơ quan.

Đ/c Cầm Văn Hùng, Trưởng Ban thanh tra nhân dân, Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả công tác năm 2022

Đ/c Nguyễn Minh Hòa, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì đối thoại, giải đáp thắc mắc của cán bộ, công chức, người lao động     

Đ/c Nguyễn Minh Hòa, Chánh Thanh tra và Đ/c Trần Việt Dũng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan: Ký kết Giao ước thi đua

Đồng chí Chánh Văn phòng công bố, Mời tập thể lãnh đạo trao tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh cho tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh.

Đồng chí Chánh Văn phòng: Công khai tài sản, thu nhập  của công chức có nghĩa vụ phải công khai

Đ/c Nguyễn Minh Hòa: Kết luận hội nghị

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Tập thể Lãnh đạo cơ quan tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022

anh tin bai
anh tin bai

Cơ quan Thanh tra tỉnh và Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2023


Lê Anh Tùng, Thanh tra viên Thanh tra tỉnh