Chi đoàn Thanh tra tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Lượt xem: 287

Ngày 06/7/2021, Đoàn khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của Ban chấp hành Đoàn khối. Hội nghị đã triệu tập Ban chấp hành Đoàn khối và các cơ sở Đoàn trực thuộc để quán triệt những điểm mới, nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; các chuyên đề triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Chấp hành Đoàn Khối. Quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kế hoạch học tập năm 2021 của Ban Thường vụ Đoàn Khối…

 

 

Tiếp thu tinh thần tại Hội nghị, Báo cáo viên của Chi đoàn Thanh tra tỉnh đã truyền đạt lại những điểm cơ bản đến các Đoàn viên trong Chi đoàn tại cuộc họp Chi đoàn ngày 07/7/2021. Qua đó, giúp các Đoàn viên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết, Kết luận của Đảng, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo; cụ thể hóa thành các chương trình hành động sát với chức năng, nhiệm vụ của Chi đoàn nói chung và của từng Đoàn viên nói riêng để đưa nghị quyết vào thực tiễn...

Tin cũ hơn
1 2