Tiếp Tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Lượt xem: 1272
Tiếp công dân là nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Là hoạt động nhằm hiện thực hoá quyền dân chủ của công dân, là sự cụ thể hoá quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của Nhà nước và xã hội của công dân, phát huy vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, văn bản pháp luật về tiếp công dân như: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC); Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. 

Trong thời gian qua, Thanh tra tỉnh Sơn La đã bám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, các nhiệm vụ chính trị của Tỉnh để tham mưu cho UBND, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 02.5.2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26.5.2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công  dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân (Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 26/01/2021 về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh Sơn La).  Đôn đốc các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số162/KH-TTCP ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh về việc kiểm tra rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức 109 lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho 5.019 người. Hình thức tuyên truyền phổ biến qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua lồng ghép các tổ chức Hội nghị, họp giao ban. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Thanh tra tỉnh đã tiếp 06 lượt 06 người đến tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 25 đơn, trực tiếp, chủ trì tham mưu xử lý đơn do UBND tỉnh giao 04 đơn tố cáo (xác minh giải quyết 02 đơn; người tố cáo xin rút 01 đơn, thông báo không đủ điều kiện thụ lý giải quyết tố cáo tiếp 01 đơn).

 Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới Thanh tra tỉnh tiếp tục bám sát chương trình công tác của UBND tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1.Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân; tập trung giải quyết các vụ việc KNTC ngay từ khi mới phát sinh.

 2. Chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin với cơ quan  trong công tác theo dõi, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp.

3. Đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo Tổ chức giao ban lãnh đạo hằng tuần, giao ban hằng tháng với các Trưởng phòng Nghiệp vụ để thường xuyên rà soát, kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác của ngành, của cơ quan; Kịp thời nắm bắt tiến độ, cho ý kiến chỉ đạo về xác minh, xử lý các vụ việc KNTC phức tạp, có khó khăn vướng mắc. 

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KNTC; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết KNTC. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành về tiếp dân, giải quyết KNTC. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện và kinh phí phục vụ công tác tiếp dân, giải quyết KNTC.

Nguyễn Thị Liên - Phòng Thanh tra Phòng Thanh tra GQKNTC - Thanh tra tỉnh Sơn La.

Tin cũ hơn
1 2