CÔNG KHAI TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC QUÝ I NĂM 2021
Lượt xem: 305

Biểu số 06a/VPCP/KSTT
Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017.

 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC

Kỳ báo cáo: Quý I/2021

(Từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 15 tháng 3 năm 2021)

Đơn vị báo cáo: Thanh tra tỉnh

Đơn vị nhận báo cáo: UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa

Tổng số

Trong đó

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Đã giải quyết

Đang giải quyết

Số mới tiếp nhận trực tuyến

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính)

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

Đúng thời hạn

Quá thời hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

Thủ tục tiếp công dân

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Thủ tục xử lý đơn

09

0

0

09

09

09

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Thủ tục giải quyết tố cáo

6

0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Tổng số

15

0

0

15

15

15

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

C%C3%94NG%20KHAI%20GQ%20TTHC%20QI.2021.pdf


Tin cũ hơn
1 2